Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka /odpis/
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych / imiona i nazwiska, adres zamieszkania/
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)