Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny ZeZspół CARITAS przy parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie działa od wielu lat, jeszcze od czasów stanu wojennego, kiedy w naszej Parafii funkcjonował Centralny Magazyn CARITAS Archidiecezji Warszawskiej.

Poprzedni Proboszcz, Ks. Mirosław Jaworski, dysponując wcześniejszym doświadczeniem Dyrektora CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, po przejęciu funkcji administrowania Parafią w 2007 roku, przez kolejne lata podtrzymywał działalność parafialnego Zespołu CARITAS powierzając jego prowadzenie S. Annie-Marii CSFN, która pełniła to zadanie do października 2020 roku, będąc osobą zatrudnioną przez Parafię na pełnym etacie do wyłącznej posługi w tym zakresie.

Po zmianie na stanowisku Proboszcza Parafii, poprzedni Zespół 6 osób świeckich zaangażowanych aktywnie w działalność CARITAS w naszej wspólnocie, z różnych powodów (m.in. z racji poważnego wieku, zmiany miejsca zamieszkania, sytuacji zagrożenia covidowego w kraju) złożyło swoją rezygnację, co w połączeniu z decyzją Rady Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek o przeniesieniu S. Anny Marii do innego domu (poza Warszawą) spowodowało konieczność ukształtowania nowej ekipy wolontariuszy, które mogłyby bezinteresownie kontynuować trwającą od lat posługę chorym i ubogim.

W rezultacie podjętych działań i poszukiwań został utworzony zupełnie nowy Zespół Parafian, zaangażowanych w różnych formach w tworzenie nowego oblicza CARITAS naszej Parafii. Obecnie, w konkretne prace tego Zespołu, jest zaangażowanych ponad 10 osób, które pod kierunkiem Ks. Proboszcza Roberta Tomasika, z udziałem obu wikariuszy – ks. Rafała Bogdańskiego i ks. Piotra Strakowskiego – oraz w kooperacji z gronem osób świeckich posługujących jako wolontariusze, kontynuują prowadzoną od lat działalność charytatywną na terenie naszej Parafii.

Trzeba przyznać, że w ostatnich latach nie była ona najłatwiejsza. Pandemia w znacznym stopniu ograniczyła możliwości, jakimi dysponował Parafialny Zespół CARITAS. Z racji na ograniczenia sanitarne wiele akcji, normalnie, corocznie podejmowanych na terenie Parafii w poprzednich latach i stanowiących istotne źródło finansowania działalności całego Zespołu, nie mogło się odbyć. Musieliśmy przez długi czas np. zrezygnować z akcji zbiórki żywności prowadzonej w okolicznych sklepach tuż przed Świętami, choć w grudniu 2022 roku udało się ponownie wrócić do tej formy poszukiwania pomocy pośród klientów sklepu Biedronka, mieszczącego się w pobliżu kościoła. Nie mogliśmy zaangażować do pomocy w tych akcjach młodzieży z internatu Liceum Ogólnokształcącego (prowadzonego przez Siostry Nazaretanki), która przez większość roku pandemicznego uczyła się zdalnie we własnych domach, a teraz potrzebuje wyraźnie renowacji. Z racji zbyt małą frekwencję podczas niedzielnych Mszy św. podczas roku pandemicznego nie były systematycznie organizowane specjalne zbiórki funduszy od Parafian na zakup niezbędnych artykułów. Pandemia uniemożliwiła realizację kolejnych Wigilii dla Ubogich, które corocznie odbywały się w Adwencie w naszym Domu Parafialnym. Na szczęście również tutaj udało się powrócić do tradycji i zorganizować, przy wydatnej pomocy Sióstr Nazaretanek, Wigilię dla Samotnych w dniu 24 grudnia 2022 roku. Lista tych działań, które zostały skutecznie wyeliminowane przez sytuację pandemiczną, była znacznie dłuższa. Jednak pomimo tak ograniczonych warunków, nie zawiesiliśmy działalności CARITAS w Parafii i przez cały czas udzielaliśmy konkretnej pomocy osobom jej potrzebującym z terenu Czerniakowa i Sielec, wykraczającego nawet wyraźnie poza granice naszej Parafii.

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas polega zasadniczo na wydawaniu raz w miesiącu paczek żywnościowych tym osobom, które znajdują się na weryfikowanej na bieżąco liście osób objętych naszą pomocą. Na tej liście znajdują się osoby chore i niepełnosprawne, w sędziwym wieku, samotne, bezdomne, pochodzące z rodzin wielodzietnych, poszukujące pracy, emeryci i renciści, a nawet uchodźcy i emigranci z różnych krajów, nie tylko katolickich. W sumie na liście osób korzystających z naszego wsparcia figuruje aktualnie ponad 150 (!) rodzin i osób samotnych. Nie wszyscy oczywiście pojawiają się regularnie co miesiąc, ale wszyscy którzy przychodzą są zawsze przyjmowani i nigdy nie odchodzą bez pomocy. Artykuły zakupione w hurtowniach na rzecz potrzebujących są przechowywane w krótkim terminie w pomieszczeniach magazynowych Domu parafialnego. Paczki zawsze są przygotowywane w przeddzień ich wydawania, a ich dystrybucja odbywa się zazwyczaj w ostatnią sobotę miesiąca lub tuż przed Świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

Działalność nasza opiera się także na współpracy z całą rzeszą Parafian, którzy dwa razy do roku, w okresie przedświątecznym, przynoszą do kościoła swoje dary. Dzięki zebranym produktom żywnościowym i chemicznym, możemy objąć naszą pomocą znaczną grupę ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie tylko materialnej. Udzielamy także wsparcia osobom chorym, m. in. finansując (choć ostatnio znacznie rzadziej) leki czy środki higieniczne, ale jest to niestety limitowane ilością środków, jakimi dysponuje nasz Zespół. Niestety nie otrzymujemy żadnej pomocy w tym zakresie od instytucji zewnętrznych. Opieramy się w tej materii zasadniczo na dobrowolnych ofiarach składanych do „puszki św. Antoniego” na stałe zamontowanej w kościele oraz na intensywnej promocji „Akcji 1,5% podatku dochodowego”, którą prowadzimy przez 4 pierwsze miesiące roku kalendarzowego. Coroczna akcja sprzedaży świec CARITAS powróciła po pandemii z całą mocą, ale liczba stałych donatorów przekazujących środki materialne na cele działalności CARITAS bezpośrednio na konto internetowe Parafii wciąż pozostaje niezwykle skromna (obecnie 3-4 osoby). Tradycyjna wizyta duszpasterska zwana kolędą, która w Roku Jubileuszowym 2023 obejmuje całą Parafię, przynosi Zespołowi Caritas konkretne środki materialne. W sumie nie dysponujemy jednak takim zapleczem, które byłoby zupełnie wystarczające.  Z tego też powodu pomoc udzielana w zakresie dystrybucji środków higienicznych i sanitarnych była w ostatnich latach nadzwyczaj skromna – tylko jednorazowa.

Inną formą pomocy potrzebującym są wizyty domowe, które odbywają się w dwóch nurtach. Pierwszy z nich stanowią regularne, comiesięczne wizyty Kapłanów połączone z posługą sakramentalną, w którą zaangażowanych jest czterech Księży z Parafii (proboszcz, obaj wikariusze i jeden z księży rezydentów). Grono osób chorych i niedołężnych, które korzystają z tej posługi, wzrasta coraz intensywniej (zawsze wzrastając po kolędzie), osiągając aktualnie poziom ponad 30 osób.

Oprócz wizyt duszpasterzy, w odrębnym jakby nurcie, realizuje się posługa
S. Karoli Chraplak CSFN, która została desygnowana przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek do kontynuacji dzieła prowadzonego przez poprzedniczkę. Nie jest, co prawda, zatrudniona przez Parafię na specjalnym etacie i formalnie nie należy do Zespołu CARITAS naszej Parafii, ale, na zasadzie wolontariatu, odwiedza regularnie osoby chore i samotne w domach, uczestniczy we wspólnej modlitwie, prowadzi rozmowy, towarzyszy w różnych domowych pracach, czasami pomaga w rozmaitych czynnościach higienicznych, uczestniczy w zakupach lub dostarcza zakupione lekarstwa. Jak podkreślają często wdzięczni jej „podopieczni” dobrze, że jest ktoś taki jak Siostra, z kim można porozmawiać, wyżalić się lub zwyczajnie razem pobyć, pomodlić się, powspominać tzw. „dobre czasy”.

Z pewnością w nadchodzących tygodniach, miesiącach i latach nie zabraknie osób, które będą oczekiwać na pomoc Parafialnego Zespołu CARITAS, nawet jeśli niektórzy będą znajdować pracę, poprawiać swój stan zdrowia, otrzymywać większą pomoc od bliskich lub instytucji pozarządowych, zmieniać miejsce zamieszkania czy też – niestety – ostatecznie zamykać okres swojej ziemskiej pielgrzymki. „Bo ubogich zawsze mamy u siebie” (por. J 12, 8) – jak powiedział sam Zbawiciel. Dlatego staramy się regularnie modlić za osoby tworzące nasz Zespół, za naszych Dobrodziejów, a także za wszystkich potrzebujących pomocy, aby nie zabrakło nam wiary, że możemy wzajemnie sobie pomagać, służyć i czynnie świadczyć o miłości.

TOP