Wypominki roczne 2021/2022

W naszej modlitwie polecamy Śp. Zmarłych, którzy zostali powierzeni pamięci naszej wspólnoty parafialnej:

 • Elżbietę i Henryka, Janinę i Bolesława Tomasików, Władysławę Nowakowską, Henrykę, Józefa, Zbigniewa, Jolantę i Pawła Osieckich, Bartka oraz Zm. z CR Tomasików i Osieckich
 • Bartka, Eugeniusza Iwanickiego, Ryszarda Maja, Hannę Borowską, Tadeusza Mazurka, Zygmunta Stępniewskiego, Annę Sosnowską, Roberta Pożarskiego, Piotra Woźniaka-Staraka
 • Mariannę i Zygmunta Stradomskich, Antoninę Kibildis, Cecylię, Franciszka i Zbigniewa Pietrzyków, Zm. z CR Stradomskich i Gapińskich
 • ks. Stefana Gralaka, ks. Józefa Przybyło, ks. Bogusława Płatwę, Danutę Pawłowską, członków Legionu Maryi z naszej Parafii, Andrzeja Kohuta, Marię Magdalenę Sziltges, Zdzisławę Bernatowicz
 • Danutę i Władysława Widenka, Ewę Dodd, Marię i Jerzego Kozickich, Zm. z CR Skórskich, Adamczyków, Miazków, Staniaszek
 • Grażynę, Stefana i Grzegorza Lize, Marię i Jerzego Tarnawskich, Zm. z CR Widenka, Warzeszka, Mazur, Stęchły, Wernik, Kohut
 • Rafała, Jacka, Irenę i Zm. z CR Wójcików
 • Stanisławę, Jerzego i Zm. z CR Kurków, Hanię Szrajber i Zm. z CR
 • Kazimierza i Zm. z CR Janickich
 • Zbigniewa Lacha, Marię Szczepańską i Zm. z CR Jopków, Bursów, Dąbrowskich i Ochockich; Joannę Bogucką-Hagmajer
 • Tadeusza, Stanisława, Bogdana, Irenę, Wincentego, Władysława, Władysławę, Aleksandra, Paulinę, Marcelego
 • Stefanię, Barbarę, Antoniego, Józefa i Tomasza
 • Elę Gałaj, Elżbietę i Przemysława Hniedziewicz, Janinę i Olgę Kalbarczyk, Zofię Radziszewską, Radosława Wróblewskiego, Halinę Zając, Lucynę Gileta
 • Kazimierę Maj, Pawła i Józefa Wijatę, Władysławę i Stanisława Błaszczyków, Barbarę Dziewirz, Szymona Misiurę, Tomasza Grunwalda
 • Stanisławę i Władysława Jeziorów, Helenę, Łucję i Adama Durskich, Janinę, Eugeniusza, Władysławę, Władysława i Bolesława Mortas, Marię i Jana Dzija, Jolantę Frączek
 • Piotra Skolasińskiego, Mariannę, Wacława i Józefa Sęczkowskich
 • Ryszarda, Janinę, Henryka i Stanisława Jakubowskich oraz i Zm. z CR Jakubowskich i Grzejszczyków
 • Zdzisławę, Aleksandrę i Tomasza Polkowskich, Annę i Stanisława Pomichowskich, Józefa i Marię Burych, Agnieszkę Kamińską
 • Annę i Jana Zejdler-Zborowskich i Zm. z CR, Elżbietę, Jana i Ryszarda Nawrockich i Zm. z CR, Teresę Gąsiorowską i Zm. z CR
 • Janusza i Tadeusza Maruszewskich, Krystynę, Pawła, Jadwigę, Katarzynę i Stanisława Kaszubskich, Józefa Szymczaka, Zm. z CR Sęków, Piwków, Jórczaków, Gackowskich, Zubików i Fedryków
 • Mariannę i Stanisława Książek, Barbarę i Antoniego Banasiewicz, Celinę, Kazimierę, Jana, Zbigniewa, Romana, Janinę, Władysława, Stefana, Stanisławę, Stanisława, Mariannę i Stanisława Jabłońskich, dziadków Zapaśników, Książków, rodziców chrzestnych Mariannę, Wacława, Wacławę, Zofię i Józefa
 • Jadwigę, Tadeusza i Marię Trelów, Annę i Stanisławę Podlasek, Halinę i Ryszarda Czubałów
 • Stanisławę Jagiełło, Zdzisława Habera, Halinę Giertner i Zm. z CR Krysiaków
 • Zygmunta, Zofię i Marcelego Obidzińskich, Jadwigę i Annę Zawłockie
 • Bernarda, Stefanię, Antoniego, Mariana i Henryka Wolanowskich, Janinę, Witolda, Leokadię, Jakuba, Tadeusza, Jadwigę, Krzysztofa, Stanisławę i Elżbietę Chomicz, Jacka i Tomka Kruszewskich, Feliksa i Stefanię Kołodziejczyków, Natalię, Eugeniusza, Jerzego i Annę Wolskich, Michała Klimpela, Adama i Irenę Rawów
 • Zofię Czerna, Annę, Bolesław, Katarzynę i Antoniego Drewniaków
 • Teresę i Jerzego Czarcińskich oraz Zm. z CR Nowackich
 • Marka Grygo, Mieczysława, Czesławę i Gabriela Olędzkich, Annę Laskowską, Apolonię Szambroską
 • Krzysztofa i Janusza Mrokowskich, Helenę, Kazimierza, Tadeusza i Janusza Królów, Stanisławę i Stefana Mrokowskich
 • Wandę, Jerzego i Witolda Ofierskich
 • Ks. Władysława Bystrek, Stanisława, Piotra, Zofię, Helenę i Tadeusza Bystrek, Helenę i Józefa Kucharskich, Jerzego i Halinę Klichów
 • Emmę, Franciszka, Norberta, Józefa i Zm. z CR Koza, Edwarda Lizonia, Gertrudę i Wilhelma Barteczko, Martę, Norberta i Ernesta Janysów, Antoniego, Romana, Piotra, Rudolfa, Jana, Marię, Karola, Jadwigę, Felicję i Zm. z CR Rzepczyków i Niesłonych, Gertrudę, Jana, Henryka, Karola, Gertrudę, Piotra i Zm. z CR Niemczyków i Gołąbków, Marię i Roberta Glombów, Martę i Jerzego Lippok, Piotra i Janinę Cygalów
 • Annę i Józefa Lisiaków, Daniela i Leszka Juszczyków
 • Anastazję i Mariana Wielgoszów oraz Zm. z CR Dolatów i Markiewiczów
 • Edwina, Radosława, Mariannę i Józefa Bondarzewskich, Lidię i Teodora Sucharzewskich, Aleksandrę i Henryka Maksymiuków, Zuzannę i Aleksandra, Jakuba i Katarzynę Daniluk, Włodzimierza Jarzębkowskiego, Romana Twardowskiego, Kazimierza, Wacława, Feliksa, Mariannę, Apolonię, Bazylego, Bożenę, Czesława, Helenę i Mariana Bujników, Jana, Paulinę, Ryszarda, Józefa i Tadeusza Szczęśniaków oraz Zm. z CR Pieńków i Zadziorskich
 • Mariana, Józefę i Jana Szczurowskich, Marię i Władysława, Janinę i Władysława Kamińskich, Jana i Ludwikę Toczyńskich, Marię, Elżbietę, Bolesława i Stanisława Kamińskich, Elżbietę Germel, Andrzeja Żółkowskiego, Andrzeja Dmitruka, Macieja Fiedziuka, Józefa Dawida
 • Mieczysława i Zofię Doniców, Błażeja, Rozalię, Krzysztofa, Agnieszkę i Tomasza Kiciorów, Mieczysława Porczyka
 • Kazimierę i Czesława Graczyków, Jana Lisa i Zm. z CR Graczyków
 • Teresę, Zofię i Bolesława Skoczylasów, Rozalię i Aleksandra Zawiejskich
 • Stanisława i Bronisławę, Kazimierza, Marię i Jana, Józefa i Janinę Urbanków, Józefa, Wiktorię, Tadeusza, Stefanię, Bolesława, Czesława, Genowefę i Krzysztofa Stafa, Zofię i Zygmunta Łomżyńskich, Helenę i Bronisława Danków
 • Zofię i Andrzeja Tutejskich, Annę i Henryka Wójcików, Stanisława Kutyłę i Zm. z CR
 • Czesława, Helenę i Teresę Pruskich, Feliksa Krygiera, Juliana, Stanisławę i Marię Samorajów, Józefa i Bronisławę Federowiczów, Zdzisława i Alinę Wardawy, Edmunda i Ewę Banaszewskich, Seweryna Burzyńskiego, Stanisława i Barbarę Wojdaków, Jadwigę i Jerzego Wiśniewskich, Krystynę, Janusza i Aldonę Żukowskich, Janinę Wysocką, Irenę i Barbarę Gajewskie, Marię, Tomasza i Janusza, Zm. Siostry Nazaretanki
 • Zofię Hutkowską i zm. z rodz.
 • Emilię, Jana i Alicję Wójciak, Leokadię i Daniela Gnatowskich, Stanisława Dolewskiego, Romana i Sławka Świętochowskich, Marię Pońską, Irenę i Stanisława Dąbrowskich, dziadków Ostrowskich i Wójciaków, Danutę i Janusza Kozyrów, Helenę i Irenę Siek, Bronisławę Stańczak, Zofię Ostrowską, Stenię Dobrzyńską
 • Jadwigę, Edmunda, Janinę, Aleksandra, Kazimierza, Małgorzatę, Patryka i Mariana
 • Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Czesławę i Andrzeja Witkowskich
 • Franciszka, Kazimierza i Bronisławę Lewickich, Walentynę i Władysława Jandziszak, Aleksandra, Stanisławę i Zygmunta Podgórskich
 • Mariannę Domagała i zm. z rodz. Kmieć
 • Juliannę, Mateusza i zm. z rodz. Giera
 • Mieczysława i zm. z rodz. Domagała
 • Stanisława, Annę i zm. z rodz. Wiśniewskich
 • Mieczysława, Władysława, Juliana, Antoniego, Teresę, Barbarę, Zdzisława Mroczek, Józefa, Jakuba, Leszka, Stefana, Eugeniusza, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa Pestomie, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Zygmunta, Wiktorię, Jana, Stanisława, Zdzisława, Franciszkę, Wojciecha Mroczkowskich, Janinę Adamską,
 • Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, zm. z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich, Daniela
 • Zdzisławę i Eugeniusza Mazur oraz Józefę i Stanisława Kozłowskich
 • Tomasza i Florentynę Kuplicką, Apolonię Jurkowską, Stanisława Relidzyńskiego, Wojciecha, Jana i Stanisława Kuplickich, Paulinę Kozłowską
 • Zdzisława Biały, Bogdana Cholewa, Ewę Troć, Jerzego i Lucynę Pękala, Andrzeja Kalinowskiego, Marię Kozłowską i Antoniego Nowakowskiego
 • Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny
 • Janinę, Antoniego, Władysława, Jana, Henryka, Strzelec, Mariannę, Wieczorkowską i Wacława Majcher
 • Konstantego, Helenę, Stanisława Nowak, Kazimierza, Izabelę i Andrzeja Biegaj, Bronisława i Marię Łukasiewicz, Franciszka i Apolonię Nowak
 • Paulinę i Stanisława Sodel, Mirosława, Jadwigę i Tadeusza Giziewicz, Bogdana Piekarskiego i zm z rodz. Młyników
 • Annę Szymka, Paulinę, Janinę, Piotra i Kazimierza Karwackich, Antoniego Baszczak
 • rodzinę Pawłowskich, Antoniego i Wacławę, rodzinę Skowrońskich, Staszewskich, Mariana Staszewskiego
 • zm. z rodz. Majewskich, Wrzosków, Sawickich, Ołtusków, Tarachów, Smołuchów, Chrząszczów, Andrzeja Skrzeszewskiego,
 • Zbigniewa, Wila, Ryszarda, Kazimierza, Janinę, Józefa, Tadeusza, Teresę, Jadwigę i Zbigniewa Nasiłowskich, Elżbietę i Feliksa
 • Marka Augustynowicza, Zofię, Stanisława Kamińskich, Halinę, Antoniego, Jana Terlikowskich, Stanisława Obrępalskiego, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę i Józefa Oknińskich, Pawła Piecyk, Teresę Matusik, zm. z rodz. Rozwadowskich, Terlikowskich i Lipeckich
 • Antoninę, Piotra, Janinę, Gabrielę i Kazimierza Koput, Julię, Ludwika, Mariannę, Mariana i Andrzeja Wlazło, Paulinę i Stanisława Kalita, Stefana i Stefanię Nycz, Gabriela Celińskiego
 • Edwarda, Lucjana i Janinę Peryt, Stanisławę, Władysława, Zbigniewa Gawin, Czesława i Zdzisława Olenderek
 • Feliksa, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa Bryczkowskich, zmarłych z rodziny Błazuckich
 • Stanisława, Zofię, Jana Bartosik, Hellenę, Józefa, Stanisława, Edmunda Niezgodę
 • Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta, Luizę, Barbarę, Adama oraz Zm. z CR Żmijewskich, Lubcińskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich, Bieńkowskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, zmarłych Kapłanów i Siostry posługujących w naszej Parafii
 • Jadwigę, Stefana, Henryka, Krystynę, Jana, Kazimierza i z rodz. Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, Stanisława i z rodz. Wierzejskich, Stanisława Lehr, Waldemara i z rodz. Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę i z rodz. Stefańskich, Teresę, Ryszarda i z rodz. Boruckich, ks. Zygmunta Oklińskiego, ks. Andrzeja, Kazimierza, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Janinę, Jerzego i z rodz. Kalińskich
 • Michalinę i Stanisława Wasil, Czesławę, Tadeusza, Stefanię i Wacława Wojnarowicz, Stanisława Hankiewicza, rodziców i rodzeństwo, chrzestnych i teściów, Annę, Edwarda Bożek, Barbarę i Stanisława Bożek
 • Edwarda i Zofię Rosołowskich, Feliksa i Genowefę Kabala
 • Helenę, Jana Kuzia, Mariannę i Kazimierza Orzoł, Benedykta Kuzia, Sylwestra Żyznowskiego, Urszulę Dębowską, Włodzimierza Kalickiego, Jarosława Romaniuka
 • Danutę i Władysława Rączkowskich, Hannę Kasperską-Lipka, Mirę Drożyńską, Włodzimierza, Irenę, Zbigniewa, Marka Pietrzykowskich, Jadwigę i Józefa Kasperskich,
 • Waldemara Doleckiego i Annę Gałecką
 • Piotra Zawistowskiego, Marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, Joannę Aleksowicz-Zawistowską, Feliksa Zawistowskiego, Antoninę Czarnecką
 • Zofię i Stanisława, Jurka Nowakowskich, Kazimierza, Wiktora, Franka Kopytników, Antoniego Kulawiaka i Katarzynę Wojakowską oraz zm. z rodz. Kulawiaków i Wojakowskich
 • Stanisława i Jadwigę Kanigowskich, Andrzeja Pręgowskiego, Adama Peczyńskiego, Krystynę i Eugeniusza Kalinowskich oraz Zofię i Adama Pietrasik
 • zm. z rodz. Kowalskich, Stanisława, Apolonię, Ryszarda, Janinę, Łukasza, Helenę, Filipa, zm. z rodz. Zięcików, Ludwika, Józefa, Aleksandra, Mieczysława Soszka, Ryszarda Moździszewskiego
 • Barbarę, Ryszarda, Marka Kustosz i zm z rodz. Kustosz, Kapela, Feliksa, Mariannę Kapela, zm. z rodz. Zielińskich, Olborskich, Wróblewskich, Dorochowicz,
 • Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię, Leona, Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Ławcewicza, Marię, Andrzeja Kaliszewskich, Stefana Stachurę, Marię, Bronisława Poroszewskich, Janinę Pazulską
 • Aleksandra, Mikołaja, zm. z rodz. Sobkowskich, Skrzosów
 • Jacka Ignaczak z rodzicami, Irenę i Kazimierza Skowrońskich, Leokadię i Józefa Ciszewskich, Leokadię Romańską
 • Michała i Zofię Żelazko, Józefa i Lucynę Hoszko, Józefa i Zofię Kosińskich, Eugeniusza i zm. z rodz. Karczewskich, Piotra i Jana Mikulskich, Marię Belniak, Eugeniusza Wyszomirskiego, Antoniego Leśniewskiego
 • Grzegorza Dworak, Marka Janiszewskiego, Marka Sieradzana, Bożenę Kamińską, Bogdana Łagodzińskiego
 • Janinę, Władysława Glinka, Kazimierza, Stanisława Wójcik, Anielę Perzanowską, Marka Dźwigała, Stanisławę Wojciechowską, Irenę Nowakowską, Teresę Rybak
 • Alicję i Kazimierza Cupryś, Katarzynę Młotek
 • Wandę, Eugeniusza Ostrysz, Józefa, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zenona, Małgorzatę, Zygmunta, ks. Eugeniusza Walo
 • Antoninę, Karola, Annę, Bronisława
 • Krystynę i Stanisława Kanafa, Marię i Jana Wiejacz, Macieja Busza, zm. z rodz. Kanafów, Schubertów, Wiejaczów, Misztalów
 • Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę z Korniluków, Piotra, Agnieszkę, Stefana, Krystynę z Korniluków, Władysława, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Franciszka z Jóźwiaków, Wiktora, Henryka, Jana z Korniluków, Weronikę, Konstantego, Mieczysława z Sacharczuków, Helenę, Kazimierza Rudnickich, Marię i Jerzego Słojowskich, Piotra, Jana, Krzysztofa Kryńskich, Franciszka, Stefanię, Mirosława z Mierzejewskich
 • Władysława Rusinowskiego, Bronisława, Wiesława, Grzegorza Świeczków, Józefa, Halinę, Leonarda, Jana Gruszczyńskich
 • Zm. z rodz. Depczyńskich, Majów, Prasałów, Jarmołowiczów, Ostrowskich, Kobiałków, Chrościckich, Widenków, Wemsów
 • Zm. z rodz. Stanisławskich, Sobczaków, Knasiaków, Skoraczewskich, Kułagowskich, Masińskich, Kowalskich
 • Franciszka i Franciszkę Frieda, Aleksandra i Aleksandrę Sławińskich, Alinę i Józefa Kulesza, Zofię i Pawła Bąbik, Wiesława Bąbik, Andrzeja Tronta
 • Józefa, Julię, Tadeusza, Danutę, Mariana, Józefa, Barbarę, Wandę, Kazimierza, Anielę, Zygmunta, Antoniego, Marię, Marka, Wojciecha, zm. z rodz. Błaszczakiewicz, Buchta, Kościuk, Kopeć, Bogdańskich
 • Zdzisława Zaborowskiego
 • Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Teresę, Katarzynę, Ignacego Ziemskich,
 • Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Franciszkę, Władysława, Eufemię Chojnackich, Jana Wodnickiego,
 • Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę Górskich, Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, Romana Pisarskich, Kwirynę, Tadeusza, Zofię Sobańskich, Alinę, Leona, Teresę Palarz
 • Zm. z rodz. Kowerdanów i Sienkiewiczów
 • Krystynę, Franciszka, Beatę Czyżaków, Piotra, Elżbietę Rutkowskich, Aleksandra Jawora, Elżbietę, Stefana Góra, Barbarę
 • Władysława Karolaka, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta Mioduszewskich, Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę Sikorów, Apolinarego, Mariannę Rutkowskich, Władysławę, Władysława Kozioł
 • Henryka i Stanisława, Marię Górską, Leokadię, Jerzego Oliwka, Krystynę, Teresę, Ryszarda Lenarczyków, Halinę i Irenę Redłowską, ks. Józefa Kisły
 • Jana, Michała, Bronisława, Dominika, Amelię, Weronikę, Katarzynę, Jadwigę, zmarłych z rodziny Halickich, Walerię, Antoniego, Andrzeja Samojlika, zmarłych z rodziny Szymańskich
 • Eugenię i Stanisława Wieczorek, Helenę i Józefa Wieczorek, Annę i Jana Miastkowskich, Zofię, Jana Kulma
 • Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława Bocian
 • Zofię, Mariana, Zdzisława, Jadwigę, Marka Gołębiowskich, Annę i Krzysztofa Lewandowskich
 • Lucjana Bejm, Bronisławę, Piotra, Wierzbickich, Stefanię, Jolantę Wdzięczkowskie
 • Marię i Józefa Kucharek i ich dzieci, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Leokadię i Bolesława Kucharek, Wandę i Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Weronikę i Jana Palęga i zm. z ich rodzin
 • Danielę, Jerzego, Tadeusza Jędrachowicz, Piotra Stępniewskiego, Danielę Przybysz, Helenę, Zdzisława Jankowskich
 • Karolinę, Stanisława, Ireneusza Milewskich, Martę, Kazimierza Kopczyńskich, zmarłych z rodziny Kowalskich, Milewskich, Karolinę i Wiesława Kucharskich
 • zmarłych z rodziny Kawerdanów, Sienkiewiczów, Barbarę i Jerzego Kowerdan, Feliksę Noskiewicz
 • Andrzeja Szymańskiego, Mariannę Durmaj, Annę i Krzysztofa Krupka, Halinę i Józefa Prószyńskich
 • Zenobię Wojciechowską, Piotra Szreniawskiego, Piotra Wojciechowskiego, Marię Cyran, Krystynę i Mariana Filipeckich, Annę i Marcina Boryń
 • Marię i Mieczysława Martin, Roberta i Barbarę Weczerka
 • Janinę Kiersnowską, rodziców obojga stron, Jadwigę i Eugeniusza Kiersnowskich
 • Wawrzyńca, Annę, Tadeusza, Krzysztofa Trzewik, Józefa, Mariannę, Wiktora, Mariana, Tadeusza Pieńkowskich, Andrzeja, Monikę Kosowskich, Agnieszkę, Mariana, Zygmunta i Henryka Gadomskich, zm. z rodz. Mundatów i Jagielaków
 • Augustyna Liszka
 • Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda, Marcina Rotuskich
 • Zm. z rodz. Paluchów, Zofię, Michała, Teresę, Jadwigę, Mariannę, Janinę, Zygmunta Jurczak, Bronisława Pluch, Witolda Aprelew, Tomasza Rejmer
 • Elżbietę, Jana, Mariannę i Franciszka Walejewskich, Janinę i Antoninę Nowak, Zbigniewa Sobczyńskiego
 • Zm. z rodz. Gawęckich, Pawlaków, Strojków, Grażynę, Janeczkę, Barbarę, Jadwigę, Reginę, Czesława Kilańskich
 • Zm. z rodz. Żywickich, Bednarowskich, Lechmanów, Flisiaków, Otylię, Katarzynę, Józefa, Zbigniewa Lita, Witolda, Tadeusza
 • Krzysztofa Baczyńskiego, Edmunda Mikulaszka, nauczycielki: Jokielową, Mannową, Pucek, Ks. Grzegorza Grabowskiego Genowefę, Jana, Adolfinę, Jana, Stanisława z rodz. Rusaków, Wandę i Witolda Szpaderskich
 • Andrzeja Sokolińskiego, Marię Wilk, Zofię, Aleksandrę, Piotra
 • Cecylię i Tomasza Sosnowskich, Janusza, Tadeusza, Jerzego, Eugenię Skotnickich, Wincentego Sosnowskiego, Marię Łukaszewską
 • Mariannę i Wacława Szemplińskich, Tadeusza-Ryszarda Skotnickiego
 • Marka Szczeciórkę
 • Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlimy się też za Zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej od dnia 01 listopada 2021 roku:

 1. † Barbarę Andres
 2. † Piotra Olaka
 3. † Stanisława Rakoczego
 4. † Barbarę Misiek
 5. † Irenę Gutowską
 6. † Małgorzatę Renion
 7. † Czesława Surowca
 8. † Elżbietę Opałko
 9. † Andrzeja Bąka
 10. † Stanisława Kowalkowskiego
 11. † Izabelę Koieczną-Wotawy
 12. † Weronikę Borówko
 13. † Michała Wasilewskiego
 14. † Jerzego Dąbrowskiego
 15. † Andrzeja Powałkę
 16. † Ignacego Bednarowskiego
 17. † Czesława Janiszewskiego
 18. † Zdzisława Walczaka
 19. † Henrykę Mitek-Wojtkowiak